Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
Polityka prywatności

 

1. Postanowienia ogólne

W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny oraz w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umów, Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe. Administrator jest Administratorem Danych  Osobowych.

 

Dane Administratora Danych Osobowych: 

Ryszard Sroka

ul. Narutowicza 54 lok.7

90-136 ŁÓDŹ

 

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Witryny oraz w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora  środkami komunikacji elektronicznej, w tym newslettera.

 

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, jak i każdorazowe podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże w sytuacjach wskazanych w niniejszej części Regulaminu niepodanie danych osobowych nie 

pozwoli Administratorowi na wykonanie usługi względem Użytkownika lub nie pozwoli Sprzedawcy na zawarcie lub wykonanie Umowy.

 

2. Zakres Zbieranych Danych

Administrator zbiera dane osobowe podczas rejestracji, podczas zawierania Umowy, w trakcie wykonywania Umowy oraz automatycznie podczas przeglądania Witryny poprzez narzędzia jakimi dysponuje Administrator.

 

Dane zbierane podczas rejestracji

W celu uzyskania statusu Użytkowania i następnie Klienta  korzystającego z udogodnień posiadania własnego konta konieczna jest Rejestracja. Podczas Rejestracji wymagane jest podanie adresu email. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu e mail, może on stanowić daną osobową pozwalającą na identyfikację Użytkownika.

Istnieje również możliwość uzyskania statusu Użytkowania i następnie Klienta  bez własnego konta tj. bez podawania danych takich, jak adres email. Użytkownik bez zarejestrowanego konta nie ma możliwości korzystania z udogodnień takich jak na przykład historia transakcji. Dane niezarejstrowanego Użytkownika zbierane są tylko w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania Umowy oraz wydania Towaru.

 

Dane zbierane podczas zawierania i wykonywania Umowy

Zawarcie Umowy wymaga podania danych wymienionych w formularzu Zamówienia, o którym mowa w postanowieniach punktu 1.3. i 1.4. Regulaminu tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz danych dotyczące wybranej formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę jej ważności, numer CVV. Ponadto podczas kontaktu z obsługą sklepu w celu wykonania umowy Klient może być poproszony o podanie innych danych, nie wymienionych wyżej.

 

Dane zbierane podczas procesu logowania

Podczas procesu logowania w Witrynie automatycznie zbierane są dane bezpośrednio jej dotyczące, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te nie mają charakteru danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów za pośrednictwem Witryny.

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w szczególności przesyłania za ich zgodą newslettera jak i umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Witryny w szczególności poprzez umożliwienia im zalogowania się i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy z Klientem,  w szczególności w celu wydania Towaru oraz umożliwienia zapłaty ceny, a także w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

 

Ponadto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych Dostawcy, wyłącznie wtedy jeśli jest to niezbędne do wydania Towaru zgodnie z treścią Umowy oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru Klienta w Umowie jak sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności.

 

Ponadto Administrator Danych Osobowych może udostępnić te dane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy jeśli zezwalać na to będą powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

 

4. Zasady bezpieczeństwa

Administrator  zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

- poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

- uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

- adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

- dokładne i aktualne,

- nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

- przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

- bezpiecznie przechowywane,

- nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

 

W celu zachowania wymogów bezpieczeństwa, zalecamy:

1. Ustanowienie loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

2. Wylogowanie się ze strony www.cocome.ro po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, dodawaniu postów pod zdjęciami itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.cocome.ro Wylogowanie ze strony www.cocome.ro nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w lewym górnym rogu strony;

3. Zachowanie loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

4. Korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowanie dysków w poszukiwaniu wirusów;

5. Korzystanie z Witryny sklepu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

6. W sytuacji, gdy korzystasz z Witryny Sklepu przy pomocy obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.